Statut

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Statutu Kongregacji oraz regulaminów Komisji Rewizyjnej, Rady KKK, oraz Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego.

STATUT

KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

STOŁECZNEGO, KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA

ZAŁOŻONEJ ZA PANOWANIA

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY – KRÓLA POLSKIEGO.

Krakowska Kongregacja Kupiecka założona 25 lutego 1410 roku przez Jerzego Morsztyna, kupca i rajcę krakowskiego (co zostało zapisane w Consularia Cracoviensia1 – rok 1410, tom I, str. 361), zatwierdzona przywilejami królów Zygmunta I w roku 1521 i w roku 1524, Zygmunta III w roku 1594, Augusta II2 w roku 1722, Augusta III3 w 1736, Stanisława Augusta w roku 1776 i 1788, urządzona na nowo przez Senat rządzący wolnego, niepodległego miasta Krakowa z okręgiem, ustawą statutową z dnia 16 stycznia 1821, 13 sierpnia 1833 i 14 listopada 1842 – zmuszona w czasie niewoli austriackiej zmienić swój ustrój na podstawie ustawy austr. z 15-go listopada 1867 – przekształcona dalszymi zmianami statutu (w roku 1896, 1905, 1910, 1923, 1934) 4.

Wszystkie historyczne już dziś, ówczesne akty prawne wraz z potwierdzonymi

w nich normami własnych praw zwyczajowych - w harmonii z dzisiejszymi - stały się podwaliną dla konstrukcji statutu z roku 1989 przekształconego dalszymi zmianami w latach:1994, 1998, 2001 i 2003 i obecnej jego formy.

1 księga radziecka miasta Krakowa

Archiwum Miejskie w Krakowie

2 Oryginał z trzech kart pergaminowych złożony w oprawie skórzanej, czerwonej, na której napis: Privilegium serenissimi Augusti II regis Poloniarum Varsaviae die 23 mensis octobris anno 1722 Congregationi mercatoriali  urbis metropolis Cracoviensis collatum.

Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 164.

3 Oryginał z czterech kart pergaminowych, oprawny w tekę skórzaną, na której wybity napis: Privilegium Serenissimi Augusti III regis Poloniarum Varsaviae die 12 mensis novembris 1740 Congregationi mercatoriali  urbis metropolis Cracoviensis collatum.

Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 165.

4 Statut KKK w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 04.03.1923 r. – druk Rocznik Kupiecki 1926

Dz.U.RP.z 1934 r. Nr 40, poz. 350.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Krakowska Kongregacja Kupiecka zwana dalej Kongregacją jest społeczną, apolityczną organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

2. Krakowska Kongregacja Kupiecka to organizacja będąca spadkobierczynią tradycji „Kongregacji” zapoczątkowanej w 1410 roku zarejestrowana na czas nieokreślony

i posiadająca osobowość prawną .

3. Kongregacja działa na podstawie przepisów Ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 8 czerwca 1989 r. Nr 35, poz. 194 i Dz.U. Nr 121, poz. 770 z 1997 r.) nadto przepisów ustawy z dnia 23.05.1991 o organizacjach pracodawców ( Dz.U. Nr 55, poz. 235 ) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.     Siedzibą Kongregacji jest Królewskie Stołeczne Miasto Kraków.

2.    Kongregacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Kongregacja używa pieczęci z godłem przedstawiającym średniowieczny statek tzw., Kogę oraz z napisem Krakowska Kongregacja Kupiecka założona R.P. 1410

4. Kongregacja – przy zachowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów może posiadać i ustanawiać:

a) Sztandary oraz odznakę organizacyjną dla członków,

b) Wewnętrzne odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne, przyznawane członkom i osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji.

5. Kongregacja może posiadać autonomiczne związki kupieckie zwane Oddziałami.

§ 3

1. Do naczelnych celów Kongregacji należy w szczególności:

1/ podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz ocena funkcjonujących przepisów prawa,

2/ opiniowanie projektów prawnych i programów gospodarczych

3/ uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych,

4/ promowanie wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska związanych z działalnością gospodarczą członków,

5/ prowadzenie szkoleń i kursów,

6/ reprezentowanie interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,

7/ utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności kupieckiej, a także prowadzenie przez członków pracy społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej,

8/ podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej oraz poprawianiu warunków tej działalności,

9/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi celem umożliwienia członkom Kongregacji pracy we władzach samorządów terytorialnych,

10/ prowadzenie działalności socjalnej, samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze,

11/ udzielanie pomocy członkom w załatwianiu wszelkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

12/ prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Kongregacji,

13/ powoływanie rzeczoznawców - biegłych posiadających stosowne uprawnienia zawodowe, w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków,

14/ współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami kupieckimi w kraju i za granicą,

15/ wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb zrzeszonych członków,

16/ prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Kongregacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Członkowie

§ 4

1. Członkami Kongregacji mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

2. Organizacje podmiotów określonych w pkt. 1 mogą być Członkiem Zbiorowym Kongregacji lub utworzyć Oddział Kongregacji.

3. Członkiem zbiorowym może być organizacja tych podmiotów lub firma posiadająca osobowość prawną. Członek zbiorowy reprezentowany jest w Kongregacji przez delegatów w ilości deklarowanej przez swoje władze jednak w proporcji nie większym niż 1:10.

3a. Nie mogą być członkami Kongregacji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przypadku gdy osoba ta:

1/ uczestniczy w organizacji pn. „Członek Zbiorowy Kongregacji” lub „Oddział Kongregacji” w rozumieniu ust. 2 niniejszego paragrafu, lub

2/ pomimo braku przynależności o której mowa w pkt 1 prowadzi działalność gospodarczą w miejscu objętym zasięgiem terytorialnym działania Członka Zbiorowego Kongregacji lub Oddziału Kongregacji lub

3/ uczestniczy w organizacji podmiotów będących osobą prawną, posiadających status Członka lub Członka Zbiorowego Kongregacji.

4. Kongregacja może tworzyć Oddziały Terenowe nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem powstania Oddziału jest wniosek co najmniej 10 podmiotów z danego terenu spełniających warunki członkostwa w Kongregacji. Oddział Terenowy korzysta z godła Kongregacji z dopiskiem „Oddział”, tworzy własne władze i uzyskuje autonomie działania na własnym terenie, w tym, swobodę kształtowania polityki finansowej i personalnej. Majątek oddziału jest majątkiem Kongregacji.

5. Kongregacja może tworzyć Autonomiczne Oddziały Terenowe posiadające osobowość prawną. Warunkiem powstania Oddziału jest rejestracja sądowa organizacji o nazwie „Autonomiczny Oddział Terenowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej” zrzeszającej co najmniej 50 członków spełniających warunki członkostwa w Kongregacji. Zgłoszony do Sądu Statut Oddziału musi być zatwierdzony przez Radę Kongregacji. Właścicielem godła i nazwy Oddziału pozostaje zawsze Kongregacja. Wzajemne stosunki autonomicznego Oddziału i Kongregacji regulowane będą odrębną umową. Autonomiczny Oddział jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu członków Kongregacji przez delegatów wybieranych w Oddziale w proporcji nie większej niż 1:10 w ilości członków Oddziału.

6. Członkowie Kongregacji mogą tworzyć Sekcje branżowe lub tematyczne. Warunki utworzenia oraz strukturę sekcji określa Rada Kongregacji.

§ 5

1. O przyjęciu w poczet członków Kongregacji decyduje Prezydium Kongregacji, biorąc pod uwagę dobro Kongregacji, potrzeby środowiska oraz ocenę dotychczasowej postawy kandydata. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia wniosku przyjęcia na członka Kongregacji ma charakter uznaniowy.

2. Osoba zmierzająca przystąpić do Kongregacji składa wniosek do Prezydium Kongregacji. Wniosek powinien być złożony na piśmie pod rygorem nieważności, podpisany przez przystępującego oraz przez dwóch członków wprowadzających. Wniosek powinien zawierać m.in. imię kandydata, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności. Nazwę podmiotu gospodarczego lub organizacji i jego siedzibę. Członka będącego osobą prawną reprezentuje upełnomocniony przedstawiciel. Osobę fizyczną reprezentuje ta osoba. W przypadku spółek osób fizycznych, reprezentuje jeden ze wspólników. Członka zbiorowego reprezentują osoby z listy przekazanej do Kongregacji.

3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na wniosku podpisem dwóch upoważnionych członków Prezydium z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków, o której mowa w ust. 3 powinna być podjęta w ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku.

5. W razie odmowy Prezydium Kongregacji ma obowiązek powiadomić pisemnie osobę zainteresowaną w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. W zawiadomieniu należy podać uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o prawie i trybie wniesienia odwołania.

6. Od uchwały negatywnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Rady Kongregacji.

7. Nie podjęcie uchwały w terminach o których mowa w ust. 4 i 5 powoduje automatyczne przyjęcie w poczet członków. Datą przyjęcia jest data złożenia wniosku.

§ 6

Kongregacja prowadzi ewidencję członków w postaci rejestru deklaracji i uchwał z zachowaniem numeracji ciągłej.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały na wniosek Rady Kongregacji może nadać godność Honorowego Członka Kongregacji.

Honorowym Członkiem Kongregacji może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Kongregacji.

2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały nadać byłemu Prezesowi godność Honorowego Prezesa Kongregacji.

3. Rada Kongregacji może członkowi, który ma za sobą co najmniej piętnastoletni staż członkowski, nadać tytuł członka Seniora. Z wnioskiem o nadanie tytułu występuje sam zainteresowany. Członek Senior posiada pełne prawa członka zwyczajnego.

3a. Rada Kongregacji może byłemu członkowi, który ma za sobą:

a/ co najmniej 15 lat stażu członkostwa w KKK oraz nabył prawo do świadczeń emerytalno-rentowych,

albo ma

b/ co najmniej 20 lat stażu członkostwa w KKK oraz ukończył

55 rok życia kalendarzowego

- nadać tytuł Seniora Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Z wnioskiem o nadanie tytułu Seniora KKK występuje sam zainteresowany. Senior KKK nie posiada praw członka zwyczajnego.

4. Rada Kongregacji może również przyznać honorowy tytuł „Członka Wspierającego” osobie fizycznej lub prawnej.

III. Prawa i obowiązki członków

§ 8

Każdy członek Kongregacji ma w szczególności:

- czynne prawo wyborcze po 6 miesiącach przynależności licząc od daty złożenia deklaracji.

- po roku przynależności bierne prawo wyborcze

- prawo uczestniczyć w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Kongregację

- prawo korzystać z usług świadczonych przez Kongregację

- prawo zgłaszania wniosków i postulatów do odpowiednich władz Kongregacji.

§ 9

Obowiązkiem członka Kongregacji jest:

- regularne opłacanie składek członkowskich

- stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał odpowiednich władz Kongregacji

- uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych

- popieranie i realizacja zadań programowych Kongregacji

- dbanie o dobrą opinię i zasady etyki zawodowej członka Kongregacji.

- branie czynnego udziału w pracach Kongregacji.

IV. Ustanie członkostwa

§ 10

Członkostwo w Kongregacji ustaje na skutek:

- wystąpienia członka

- wykluczenia członka

- wykreślenie członka

- oraz w wypadku zgonu członka

§ 11

1. Członek może wystąpić z Kongregacji w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Prezydium Kongregacji lub Zarządowi Oddziału, które pod rygorem nieważności winno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem jego złożenia.

3. Za datę wystąpienia członka z Kongregacji uważa się następny dzień po upływie wypowiedzenia.

§ 12

1. Członek może być wykluczony w przypadku gdy z jego winy dalsze pozostawanie w organizacji nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

- świadomie szkodzi Kongregacji lub działa wbrew jej interesom

- poważnie narusza zasady współżycia społecznego

- uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminy i inne uchwały władz Kongregacji

- uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Kongregacji

- świadomie wprowadza Kongregację w błąd celem nabycia określonych praw.

§ 13

1. Członek Kongregacji nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Kongregacji.

2. Wykreślenie następuje w szczególności gdy członek:

- skazany prawomocnym wyrokiem

- nastąpiło ustanie działalności gospodarczej

- nastąpiły zaległości składkowe ponad trzy miesiące.

§ 14

1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Kongregacji na wniosek Prezydium Kongregacji, Zarządu Oddziału lub Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego.

2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem

o trybie wniesienia odwołania.

Zawiadomienia dokonuje się na piśmie (listem poleconym) w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

3. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia oraz prawo uczestnictwa w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Członek, wobec którego wszczęto lub toczy się postępowanie prokuratorskie, obligatoryjnie zawiesza swoje członkostwo w Kongregacji.

2. W przypadku nie dokonania - z własnej inicjatywy członka - czynności, o której mowa w pkt 1. , zawieszenie członkostwa dokonuje Rada KKK na wniosek:

- Prezydium Kongregacji,

- Zarządu Oddziału,

- Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego,

z chwilą podjęcia przedmiotowej wiadomości.

3. Zniesienie „zawieszenia członkostwa” następuje po ustaniu przyczyny zawieszenia, a stosowne czynności dokonuje Rada Kongregacji na wniosek:

- zainteresowanego członka,

- Prezydium Kongregacji,

- Zarządu Oddziału,

- Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego,

które o zawieszenie wnioskowały.

V. Finansowanie działalności

§ 16

Działalność statutowa Kongregacji jest finansowana ze środków pochodzących z:

- składek członkowskich

- zapisów, darowizn oraz innych dochodów niestałych

- dochodów z majątku własnego Kongregacji

- dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

§ 17

1. Wysokość podstawowej składki członkowskiej ustala Rada Kongregacji.

2. Członkowie Seniorzy płacą min 1/10 składki, zachowując swoje prawa członkowskie.

3. Członek Zbiorowy płaci co najmniej 10 składek podstawowych lub wielokrotność składki podstawowej nierozerwalnie związanej z ilością deklarowanych delegatów.

4. Autonomiczny Oddział Terenowy Kongregacji płaci składkę minimalną w wysokości 10 razy składka podstawowa. Wielkość składki ostatecznej jest nierozerwalnie związana z ilością delegatów na Walne Zgromadzenie Kongregacji.

5. Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ma prawo w indywidualnych przypadkach zawiesić obowiązek opłacenia składek członkowskich na wniosek zainteresowanego.

6. Prezesi Honorowi i Członkowie Honorowi nie opłacają składek członkowskich.

VI. Władze Kongregacji

§ 18

1. Organami władz Kongregacji są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Rada

c) Prezydium Kongregacji

d) Komisja Rewizyjna

e) Koleżeński Sąd Kupiecki

2. Funkcje władz uchwałodawczych pełnią:

- Walne Zgromadzenie

- Rada Kongregacji

3. Funkcje władz wykonawczych wykonują:

- Prezydium Kongregacji

- Zarządy Oddziałów Terenowych

4. Funkcje władzy kontrolno-rewizyjnych sprawuje Komisja Rewizyjna Kongregacji

5. Funkcję władzy sądowniczej sprawuje Koleżeński Sąd Kupiecki

6. Wybory do wszystkich organów władzy Kongregacji dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

7. Do władz Kongregacji wchodzą kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50 % głosów + 1 głos. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje tylko podwójna liczba kandydatów w stosunku do nie obsadzonych mandatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do władz wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach władz Kongregacji uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw”.

9. Tryb zwoływania posiedzeń organów władz Kongregacji oraz zakres ich działania w tym

i warunki podejmowania uchwał - określają Statut i stosowne regulaminy.

10. Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Kongregacji, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego uchwala Walne Zgromadzenie Kongregacji.

11. Członkowie władz uchwałodawczo – wykonawczych nie mogą pełnić funkcji we władzach rewizyjnych i sądowniczych. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Kongregacji trwa 4 lata.

VII. Walne Zgromadzenie

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Kongregacji.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Radę Kongregacji.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Kongregacji z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej, a także na żądanie 1/4 liczby członków Kongregacji.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w punkcie 4 powinno być zwołanie w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Kongregacji może być:

a) sprawozdawcze

b) sprawozdawczo-wyborcze

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Rada Kongregacji raz do roku, nie później niż do 30 czerwca danego roku- w celu zatwierdzenia wyniku rocznego bilansu, sprawozdań Rady i uzyskania absolutorium za ten okres.

3. Nie uzyskanie absolutorium przez członka organu władzy statutowej skutkuje jego dymisją oraz sankcją w postaci zakazu ubiegania się o ponowny wybór przez okres jednej kadencji.

4. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Rada Kongregacji raz na 4 lata w celu zatwierdzenia sprawozdań, uzyskania absolutorium i dokonania wyboru organów władz statutowych.

§ 21

1. W Walnym Zgromadzeniu Kongregacji udział biorą:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Kongregacji

b) z głosem doradczym - zaproszeni goście

2. Każdy członek Kongregacji uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiada jeden glos.

3. Osoby prawne posiadające status członka zbiorowego reprezentowane są na Walnym Zgromadzeniu Kongregacji przez przedstawicieli upoważnionych przez organy statutowe, nazwiska przedmiotowych przedstawicieli powinny byś zgłoszone na piśmie Radzie Kongregacji.

4. Przedstawiciel osoby prawnej, o statusie członka zbiorowego- biorący udział w Walnym Zgromadzeniu posiada czynne i bierne prawo wyborcze jeżeli jest członkiem organów statutowych osoby prawnej- natomiast pozostali przedstawiciele nie posiadają prawa biernego. Przedstawiciel osoby prawnej, o statusie członka zbiorowego-wybrany do władz Kongregacji traci swój mandat w przypadku gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.

§ 22

1. Rada Kongregacji, co najmniej na 21 dni przed - ogłasza zwołanie Walnego Zgromadzenia podając jego miejsce i porządek obrad poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia w siedzibie Kongregacji i Oddziałów Terenowych oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany, do wiadomości członków na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w siedzibie Kongregacji i Oddziałów Terenowych.

3. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kongregacji winno zawierać informacje z czyjej inicjatywy zostało zwołane.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie należycie zwołane jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, wiążących wszystkich członków Kongregacji przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nie przybycia wymaganej ilości uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym, Walne Zgromadzenie może odbyć się w terminie drugim.

3. Drugi termin winien być określony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po terminie pierwszym.

4. Walne Zgromadzenie Kongregacji odbywające się w terminie drugim jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Kongregacji mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Walne Zgromadzenie Kongregacji może zwykłą większością głosów zmieniać kolejność obradowania za wyjątkiem udzielania absolutorium i wyborów do władz Kongregacji.

3. Do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji lub połączenia Kongregacji, zbycia nieruchomości oraz w sprawie wstąpienia lub wystąpienia z organizacji ogólnokrajowych - potrzebna jest większość 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem określonych w pkt.3.

§ 25

1. Głosowanie nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie.

2. Na żądanie zgłoszone przez uczestnika obrad i poparte przez większość uprawnionych do głosowania - zarządza się głosowanie tajne.

3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 26

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Kongregacji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz obrad.

2. Protokół powinien zawierać datę i miejsce obrad, listę obecnych uprawnionych do głosowania, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, powzięte uchwały oraz sposób głosowań wraz z wynikami.

§ 27

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Kongregacji należy :

1) Wybór Przewodniczącego obrad.

2) Powołanie Komisji Walnego Zgromadzenia.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Uchwalanie wieloletniego programu działania Kongregacji.

5) Rozpatrywanie sprawozdań Rady, Prezydium Kongregacji, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.

6) Zatwierdzenie rocznych wyników bilansu oraz rachunku zysku i strat.

7) Udzielanie lub nieudzielanie absolutorium członkom organów władz statutowych; nieudzielanie absolutorium skutkuje dymisją i karencją określoną w § 20 pkt.3.

8) Wybór lub odwołanie Prezesa Kongregacji, Rady Kongregacji oraz Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.

9) Decydowanie w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Kongregacja może zaciągnąć ponad limity zastrzeżone dla Rady i Prezydium Kongregacji.

10) Decydowanie w sprawach likwidacji lub łączenia Kongregacji, przystąpienia i wystąpienia z innych organizacji ogólnokrajowych.

11) Uchwalanie zmian Statutu Kongregacji.

12) Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Kongregacji, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.

13) Nadawanie godności i tytułów honorowych.

14) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Kongregacji.

VIII Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

§ 28

Rada Kongregacji jest najwyższym, wybieralnym organem Kongregacji w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 29

1. Radę Kongregacji tworzą Prezes i 15 członków.

2. Prezesa Kongregacji wybiera Walne Zgromadzenie na okres Kadencji.

3. Wszystkich członków Rady - spośród kandydatów zgłoszonych z sali wybiera Walne Zgromadzenie na okres kadencji.

4. Rada Kongregacji na swoim pierwszym posiedzeniu - po Walnym Zgromadzeniu Wyborczym - konstytuuje się powołując Sekretarza Rady i Zastępcę Sekretarza Rady.

5. Kandydatów do pełnienia funkcji Sekretarza i Zastępcy Sekretarza Rady rekomenduje Prezes Kongregacji.

6. Sekretarz Rady lub Zastępca Sekretarza Rady w uzgodnieniu z Prezesem Kongregacji organizuje pracę Rady Kongregacji.

§ 30

1. Mandat członka Rady Kongregacji wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku :

- odwołania większością głosów przez Walne Zgromadzenie

- nie uzyskania absolutorium

- zrzeczenia się mandatu

- ustania członkostwa w Kongregacji

2. Na miejsce wakujące w Radzie wchodzi następny w kolejności z listy kandydatów z ostatniego Walnego Zgromadzenia według ilości otrzymanych głosów, a w przypadku jego braku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

§ 31

Do kompetencji Rady Kongregacji należy:

1) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.    

2) Zarządzanie majątkiem Kongregacji oraz inicjowanie, uruchamianie i nadzór nad prowadzoną przez Kongregację działalnością gospodarczą.

3) Uchwalanie preliminarza wpływów i wydatków.

4) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłat wpisowych .

5) Powoływanie Oddziałów i biur terenowych .

6) Uchwalanie regulaminów dla instancji podrzędnych.

7) Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia.

8) Nadzór i kontrola nad działalnością instancji podrzędnych.

9) Rozpatrywanie skarg na działalność organów Kongregacji i Oddziałów.

10) Akceptowanie i odwoływanie członków Prezydium Kongregacji.

11) Uchwalanie ordynacji wyborczej na Walne Zgromadzenie .

12) Powoływanie komisji doraźnych i określenie ich zakresu i regulaminu działania.

13) Określenie zasad powołania i regulaminu działania Komisji Socjalnej.

14) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Kongregację kredytu do wysokości równej 25 tysiącom euro.

15) Uchwalanie ordynacji na Walne Zgromadzenie (wyborcze).

16) Nadawanie tytułów i godności.

17) Wydawanie wykładni prawnej dotyczących Statutu oraz podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Kongregacji uchwał.

18) Określenie w drodze Regulaminu praw i obowiązków Seniora Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

§ 32

Uchwały Rady Kongregacji mają moc wiążącą dla instancji podrzędnych.

IX Prezydium Kongregacji

§ 33

1. Prezydium Kongregacji składa się z Prezesa Kongregacji oraz czterech Zastępców Prezesa.

2. Prezes Kongregacji powołuje swoich Zastępców spośród członków Kongregacji; członek pełniący funkcję Zastępcy Prezesa nie może być członkiem Rady Kongregacji.

3. Zastępca Prezesa Kongregacji przystępuje do pełnienia funkcji po uzyskaniu akceptacji Rady Kongregacji.

4. Decyzja Rady, wyrażona w formie akceptacji jest skuteczna wówczas gdy kandydat do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Kongregacji otrzymał co najmniej 50 % + 1 głos.

5. W przypadku nie uzyskania przez kandydata do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa wymaganej akceptacji określonej w pkt 4, Prezes Kongregacji poddaje procedurze akceptacyjnej nowego kandydata, aż do uzyskania skutecznej akceptacji.

6. Odwołanie Zastępcy Prezesa Kongregacji następuje na wniosek Prezesa Kongregacji lub Rady Kongregacji. Wnioski mają charakter obligatoryjny.

§ 34

Prezydium Kongregacji jest organem wykonawczym Kongregacji.

§ 35

l. Prezydium Kongregacji kieruje działalnością Kongregacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kongregacji uprawnione są łącznie dwie osoby : Prezes i jeden z jego zastępców lub dwóch Zastępców Prezesa z wyłączeniem § 27 pkt 9.

3. Do kompetencji Prezydium Kongregacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie innym organom a w szczególności:

- realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Kongregacji

- opracowanie rocznych planów przychodów i wydatków Kongregacji

- podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Kongregacji

- zaciąganie kredytów do wysokości równowartości 10 tysięcy Euro - powyżej tej kwoty musi uzyskać akceptację Rady Kongregacji

- nadzór nad pracą Zarządów Oddziałów oraz sekcji członkowskich

- koordynowanie cyklicznych i okazjonalnych imprez kupieckich

- przyjmowanie zapisów i darowizn

- nadzór nad ruchomym i nieruchomym majątkiem Kongregacji między innymi poprzez dokonywanie okresowych inwentaryzacji i rocznych spisów

- ustalanie struktury organizacyjnej (etatyzacja) biur Kongregacji i nadzór nad ich pracą

- prowadzenie polityki personalnej dotyczącej aparatu etatowego oraz ustalanie zasad wynagradzania i premiowania pracowników Kongregacji

- występowanie z wnioskami o wykreślenie i wykluczenie

- powoływanie biur Kongregacji i ustalanie ich obsady personalnej.

§ 36

Członkowie władz wykonawczych mogą być pracownikami kontraktowymi.

X Postanowienia wewnątrzorganizacyjne

§ 37

1. Wnioski członków Kongregacji kierowane do Prezydium Kongregacji powinny być rozpatrywane przez Prezydium Kongregacji w ciągu l miesiąca.

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa, Prezydium Kongregacji jest obowiązane podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Kongregacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania uchwała Prezydium Kongregacji staje się ostateczna.

3. Rada Kongregacji jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia.

4. Od uchwały Rady Kongregacji członek ma prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone na 14 dni przed terminem jego odbycia.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

Xl Oddziały

§ 38

Oddziały działają na terenie miast innych niż Kraków. Praca Oddziałów odbywa się w oparciu o dokumenty sporządzone przez te instancje a zatwierdzone przez Radę Kongregacji.

XII Komisja Rewizyjna

§ 39

1. Komisja Rewizyjna składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji.

2. Do zakresu obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola, przynajmniej raz w roku całokształtu działalności organów Kongregacji a w szczególności jej gospodarki finansowej zakończona protokołem

b) opiniowanie rocznych bilansów Kongregacji oraz rachunków zysków i strat

c) kontrolowanie wykonania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i Rady Kongregacji

d) przedstawianie Radzie Kongregacji wniosków dotyczących działalności organizacji

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności wraz z oceną pracy Rady i Prezydium Kongregacji zawierającą wnioski dotyczące udzielenia absolutorium tym organom

f) kierowanie do Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego wniosków dotyczących naruszenia zasad etyki i godności kupieckiej przez członków Kongregacji.

3. Organizację oraz tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

4. Na miejsce wakujące w Komisji Rewizyjnej wchodzi następny w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu według ilości otrzymanych głosów, a w przypadku jego braku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu należy przeprowadzić wybory uzupełniające .

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych.

XIII Koleżeński Sąd Kupiecki

§ 40

1. Koleżeński Sąd Kupiecki składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Do zakresu działania Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków organizacji dotyczących naruszania Statutu i uchwał władz Kongregacji oraz konfliktów:

- między jej członkami powstałych na tle działalności organizacji

- między jej członkami a osobami trzecimi

- rozpatrywanie i orzekanie w sprawach wniosków Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych.

5. Na miejsce wakujące w Koleżeński Sądzie Kupieckim wchodzi następny w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu według ilości otrzymanych głosów, a w przypadku jego braku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu należy przeprowadzić wybory uzupełniające .

6. Organizacje oraz tryb działania Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

XIV Postanowienia końcowe

§ 41

1. Aparatem wykonawczym Kongregacji są biura funkcjonujące pod nadzorem Prezydium Kongregacji.

2. Pracownicy etatowi kierujący biurami Kongregacji (Kraków, Oddziały Terenowe) mogą uczestniczyć w pracach organów statutowych według przynależności i podległości- bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 42

l.    Majątek Kongregacji stanowią:

a)    zasoby ruchome

b)    zasoby nieruchome

c)    nazwa, barwa i godło

d) fundusze celowe

e) tytuł wydawnictwa „Kupiec Polski”

2. Majątkiem Kongregacji zarządza Prezydium Kongregacji.

3. Majątek Kongregacji może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

§ 43

1. Kongregacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem

2. Członkowie Kongregacji nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Kongregacji.

3. Uchwałę w sprawie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

4. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Kongregacji, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Kongregacji.

§ 44

Do interpretacji postanowień i przepisów Statutu uprawniona jest jedynie Rada Kongregacja - interpretacje wydawane są w formie obowiązującej wykładni prawnej.

§ 45

1. Niniejszy statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w Krakowie w dniu 26.02.2007 r.

Zmiany do Statutu – 26 kwietnia 2010 r., 04 maja 2015 r.