AUKCJA NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W DNIU 28 LUTEGO 2022 r.

Zarząd Budynków Komunalnych wKrakowie uprzejmie informuje, że kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w
dniu 28 lutego 2022 r.


Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie
internetowej tut. jednostki pod adresem: www.zbk-krakow.pl
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji uprzejmie prosimy o
kontakt telefoniczny z Referatem Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z
siedzibą ul. Czerwieńskiego 16, nr tel. ( 12) 616-61-54, 12 291-28-75.