ALKOHOL – ZEZWOLENIA – OPŁATY

ALKOHOL – ZEZWOLENIA – OPŁATY

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że do 30 września 2023 r. (sobota!!!) należy dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej.


�� Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.
�� Należność można uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990 z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, podając jednocześnie numer teczki.
�� Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów: 12 616-9304 do 9307, 9190, 9122, 9169, 9322, i 9310.