poniedziałek, 30 październik 2017 13:43

Informacja o przetargu

Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni 0,0431 ha składającej się z działek nr 390/11 o powierzchni 0,0355 ha, 390/13
o powierzchni 0,0045 ha, 389/4 o powierzchni 0,0018 ha objętych KR1P/00400318/1 i 389/9 o powierzchni 0,0013 ha objętej KR1P/00525577/6 położonej w obrębie 100, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Szastera.
Cena wywoławcza wynosi: 185 300,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 19 000,00 zł

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieżanów - Drożdżownia”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U.3.
Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać
w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/ Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne/ Plany Obowiązujące.
Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt nieregularny. W części porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu uzbrojenia technicznego. Zinwentaryzowane na działkach uzbrojenie wodociągowe jest nieczynne. Po terenie działek przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Na działce nr 390/11 posadowiony jest słup energetyczny oraz przebiega przez nią czynny gazociąg DN65 stalowy niskiego ciśnienia a także czynny przyłącz  gazowy DN32 stalowy niskiego ciśnienia. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.
Obsługa komunikacyjna możliwa jest od drogi publicznej jaką jest ul. Szastera przez projektowany odcinek drogi na części działki nr 563/7, dz. nr 390/12, 390/14 oraz zjazd na teren inwestycji. Budowa wyżej wymienionego odcinka drogi (do zjazdu na teren inwestycji niedrogowej) oraz jej włączenia do ul. Szastera, a także budowa zjazdu  na teren inwestycji wymaga opracowania projektu budowlanego i uzgodnienia z zarządcą terenu. Ponadto należy uzyskać zgodę na wejście w teren. Z uwagi na fakt, iż dojazd do nieruchomości planowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Serafy, możliwość realizacji wyżej wymienionej drogi winna zostać uzgodniona z zarządcą rzeki tj. Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi i zjazdu inwestor winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Działka nr 390/13 od strony południowej znajduje się w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu rzeki Serafy, w związku z czym zastosowanie ma zapis art. 25 ustawy Prawo Wodne, zgodnie z którym zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg wody, budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi, jak również grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu rzeki Serafy, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten teren.
Nieruchomość znajduje się w obszarze ewentualnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Serafy (ze względu na bliskość rzeki), lokalizacja obarczona jest bardzo dużym ryzykiem związanym z zagrożeniem powodziowym. W związku z powyższym obiekty projektowane na nieruchomości  należy realizować bez piwnic, stosując materiały odporne na wodę. Działalność inwestycyjną  należy prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia powodzi. Inwestor musi być świadom ponoszonego ryzyka związanego z lokalizacją na takim obszarze oraz poniesienia wszelkich konsekwencji z tym związanych.
W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 lutego
2017 r., drugi w dniu 22 czerwca 2017r.

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w dniu 12 grudnia  2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29
w sali konferencyjnej, pok. 18.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:
-    przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
6 grudnia 2017  r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
    Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa
-    w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 6 grudnia 2017  r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.
Cena nabycia ww. nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się
na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego może nastąpić po wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i  w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, 412 telefon 12 616-9808, 9809 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

Przetargi  zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260,
z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum